Dostęp do pełnej oferty

Poniżej znajdziesz produkty dostępne w sklepie intermetowym. Lista wszystkich marek. Kliknij.

REGULAMIN BONU UPOMINKOWEGO AMBROZJA

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne używania Bonu upominkowego Ambrozja.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy regulamin Bonu upominkowego Ambrozja;
b) Wydawca – wydawca Bonu upominkowego Ambrozja – Perfumeria Ambrozja Aurelia Burzan Adamska z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Jana 1; 44-200 Rybnik.
c) Bon upominkowy lub Bon – bon towarowy na okaziciela, wydany w formie elektronicznej, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w Perfumerii Ambrozja.
d) Nabywca – osoba, która w stacjonarnej Perfumerii Ambrozja lub przez Serwis internetowy dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Bonu upominkowego Ambrozja;
e) Użytkownik – każdy posiadacz Bonu upominkowego Ambrozja;
f) Serwis internetowy – strona internetowa www.ambrozja.com;
g) Stacjonarna Perfumeria Ambrozja – siedziba Wydawcy;

 

II. Nabycie Bonu upominkowego Ambrozja

 1. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych – do przekazania mu Bonu upominkowego Ambrozja, który będzie uprawniał jego Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w Perfumerii Ambrozja oraz w Serwisie internetowym. Płatności Nabywca może dokonać za pośrednictwem Serwisu internetowego lub w stacjonarnej Perfumerii Ambrozja.
 2. W przypadku, gdy nabycie bonu odbywa się za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Wydawca zobowiązuje się do przesłania Bonu na adres e-mail podany przez Nabywcę podczas procesu sprzedaży. 
 3. Wydawca zobowiązuje się do przesłania Bonu do Nabywcy w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia przez niego zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Bonu upominkowego Ambrozja. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Perfumerii Ambrozja oraz w Serwisie internetowym i nie podlegają oprocentowaniu.
 5. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Bon upominkowy Ambrozja nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inny bon tego typu.
 6. Do dokonania zakupów przy użyciu Bonu upominkowego Ambrozja będzie uprawniony każdy Użytkownik Bonu bez względu na fakt, czy wszedł on w jego posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
 7. Zakup Bonu upominkowego Ambrozja nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
 8. Bon upominkowy Ambrozja jest wydawany na czas określony, przy czym nie krótszy niż 6 miesięcy od chwili dokonania przedpłaty przez Nabywcę.
 9. Nabywca dokonując zakupu Bonu oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Użytkownik poprzez użycie Bonu upominkowego Ambrozja oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

III. Zasady użytkowania Bonu upominkowego Ambrozja

 

 1. Bon ma formę kodu elektronicznego. 
 2. Aby zapłacić za zamówienie  w Serwisie Internetowym przy użyciu kwoty przypisanej do Bonu,  należy podać kod bonu  w zakładce ‚Twój koszyk” po wybraniu produktów w Serwisie internetowym Perfumerii Ambrozja 
 3. Za wartość przypisaną do Bonu upominkowego Ambrozja można kupić produkty o łącznej wartości równej lub wyższej od wartości bonu, dzięki czemu Użytkownik, ani Nabywca nie pozostają stratni. Nabywca może wnioskować u Wydawcy o przesłanie wydruku Bonu listem poleconym przy użyciu tradycyjnej poczty nieelektronicznej.
 4. Warunkiem realizacji transakcji przy użyciu Bonu jest wykorzystanie całej kwoty przypisanej do bonu. 
 5. Przy użyciu jednego Bonu można dokonać jednej transakcji.
 6. Wartość bonu, ani jej część nie podlegają wymianie na gotówkę. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług przewyższy aktualną wartość Bonu upominkowego Ambrozja, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub kredytową.
 7. W przypadku przesłania do Nabywcy kodu Bonu przy użyciu listu poleconego, czas realizacji takiej prośby może się wydłużyć do 14 dni. 
 8. Aby zapłacić za zamówienie  w stacjonarnej Perfumerii Ambrozja przy użyciu kwoty przypisanej do Bonu,  należy poinformować o takiej woli pracownika Perfumerii Ambrozja i podać kod przypisany do Bonu. 
 9. Bon nie jest przekazywany osobom trzecim przez Wydawcę. 
 10. Bon może być przekazywany osobom trzecim przez Nabywcę. 
 11. Wydawca nie odpowiada za dostanie się kodu w niepowołane ręce, gdy fakt ten wynika z działań Nabywcy lub Użytkownika. 
 12. Wydawca  nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Bonu upominkowego Ambrozja wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

IV. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Bonu upominkowego Ambrozja

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bon upominkowy Ambrozja od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Bonu upominkowego Ambrozja po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty Bonu upominkowego Ambrozja.
 2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieży Bonu pozostającego w dyspozycji Nabywcy, na jego wniosek Wydawca może wydać nowy Bon upominkowy o identycznej wartości, jak Bon pierwotny. Jednocześnie Wydawca dezaktywuje pierwotny Bon. Z możliwości wnioskowania o wydanie nowego Bonu można wnioskować, jeśli od chwili wydania Bonu pierwotnego  nie minęło więcej niż 6 miesięcy. 
 3. Transakcja dokonania przy pomocy Bonu upominkowego Ambrozja jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik Bonu wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy  żadnych roszczeń z tego tytułu.
 4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Bonu upominkowego Ambrozja  będą rozpatrywane przez Wydawcę  w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. 
 5. Reklamacje – w odniesieniu do towarów i usług zakupionych przy użyciu Bonu upominkowego Ambrozja  - mogą być składane bezpośrednio w perfumerii stacjonarnej Wydawcy, w godzinach jej otwarcia lub listownie (adres:  Perfumeria Ambrozja, ul. św. Jana 1, 440200 Rybnik). 

V. Zwrot towarów – zasady rozliczeń

 1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub części przy użyciu Bonu upominkowego Ambrozja, Wydawca wydaje nowy Bon o wartości równej tej, jaka została wydatkowana z Bonu na poczet zwracanych towarów.
 2. Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów Bonu upominkowego Ambrozja  będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów przy użyciu Bonu upominkowego Ambrozja.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wydanie Bonu upominkowego Ambrozja  nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 2. Bonu upominkowego Ambrozja w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Bonu upominkowego Ambrozja jest znakiem legitymacyjnym – elektroniczną formą bonu towarowego.
 3.  Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 4.  Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem ambrozja.com/regulamin-bonu.
 5.  Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Bonu upominkowego Ambrozja można uzyskać pod numerem telefonu Wydawcy oraz na ambrozja.com/regulamin-bonu.
 6.  Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Bonu upominkowego Ambrozja i zakończenia wydawania i realizacji Bonów upominkowych Ambrozja bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji  Bonów upominkowych Ambrozja Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej ambrozja.com/regulamin-bonu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem ambrozja.com/regulamin-bonu