Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Perfumeria Ambrozja”

 

1. Postanowienia wstępne

1.1.     Sklep internetowy działający pod adresem www.ambrozja.com jest prowadzony przez Aurelię Burzan-Adamską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą «Burzan-Adamska Aurelia Perfumeria „Ambrozja”», ul. św. Jana 1, 44-200 Rybnik, posiadającą numer NIP: 6420412540 i REGON: 003503026 (dalej zwaną „sprzedającym”).

1.2.     Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1.2.1.  serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem http://www.ambrozja.com;

1.2.2.  kliencie – rozumie się przez to zarejestrowaną w serwisie osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która zawarła, bądź zamierza zawrzeć umowę sprzedaży towarów, o których informacje zawarte są w serwisie;

1.2.3. użytkowniku – rozumie się przez to jednostkę występującą w danej chwili w serwisie pod unikalnym adresem IP.

1.2.4.  dniu roboczym – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także dni, w które – zgodnie z uwidocznioną w serwisie informacją – sprzedający nie realizuje zamówień;

1.2.5.  towarach lub towarze – rozumie się przez to rzeczy oferowane do sprzedaży w serwisie, których ofertę kupna złożył klient;

1.3.     Informacje zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i są zaproszeniem do składania ofert kupna

2.  Rejestracja w serwisie 

2.1.     Każda osoba, która chce skorzystać z serwisu jest obowiązana zarejestrować konto klienta.

2.2.     Rejestrując konto klient oświadcza, że jest mu znany niniejszy regulamin i go akceptuje.

2.3.     Dane osobowe podane w procesie rejestracji konta klienta są przetwarzane przez administratora (Kamil Adamski) wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2.4.     Za zgodą klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych (newsletter), to jest w celu informowania o nowych produktach i promocjach oferowanych przez sprzedającego.

2.5.     Dane osobowe klienta nie są udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych.

2.6.     Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz może żądać zmiany, uzupełnienia lub ich usunięcia.

2.7.     Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wyrejestrowania konta w serwisie.

3. Zawarcie umowy

3.1.     Na zawarcie umowy sprzedaży składają się następujące czynności:

3.1.1.  dokonanie przez klienta zamówienia;

3.1.2.  dokonanie przez sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.2.     Umowę uważa się za zawartą z chwilą złożenia przez sprzedającego oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.3.     Umowę zawiera się w języku polskim.

4. Zamówienie

4.1.     Klient dokonuje zamówienia w ten sposób, że za pośrednictwem serwisu wybiera towary i ich ilość, a następnie, po wygenerowaniu zbiorczego zestawienia wybranych towarów i podsumowania ich wartości potwierdza chęć dokonania zamówienia.

4.2.     Przed potwierdzeniem chęci dokonania zamówienia klient jest obowiązany wskazać:

4.2.1.  sposób dostawy towarów;

4.2.2.  sposób uiszczenia ceny sprzedaży i kosztów dostawy;

4.2.3.  adresu, pod który dostawa ma być dokonana.

4.3.     Przed potwierdzeniem chęci dokonania zamówienia klient może także przekazać sprzedającemu szczególne wskazówki dotyczące realizacji zamówienia.

4.4.     Sprzedający potwierdza klientowi złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.5.     Sprzedający jest obowiązany w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia oświadczyć, czy zamówienie przyjmuje do realizacji. W razie uchybienia temu terminowi uważa się, że sprzedający nie przyjął zamówienia do realizacji.

4.6.    Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą samą drogą sprzedający zawiadamia o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji.

4.7.  Sprzedający może – wedle  możliwości magazynowych  - dołączyć do przesyłki próbki innych towarów. Przesłanie próbek ma charakter informacyjny. Próbki nie podlegają obrotowi, ani zwrotowi.

4.8.  Klient podczas realizacji zamówienia może zasugerować, jakie próbki chce otrzymać od sprzedającego.

 5. Realizacja zamówienia

5.1.     Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu towarów do wydania ich klientowi i przekazaniu dostawcy.

5.2.     Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania z wyłączeniem punktu 5.6.

5.3.   Zamówienie jest realizowane dopiero po otrzymaniu przez sprzedającego zapłaty ceny za towary oraz opłaty za przesyłkę, chyba że klient wybrał zapłatę za pomocą inkasa realizowanego przez dostawcę (pobranie), albo odbierze towary osobiście.

5.4.     Deklarowany termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze z wyłączeniem punku 5.6. W razie niemożności dotrzymania tego terminu sprzedający zawiadomi klienta, który może odstąpić od umowy.

5.5.  W przypadku wystąpienia błędu polegającego na nieprawidłowym wprowadzeniu do serwisu ceny, pojemności lub   opisu produktów, a także w przypadku wystąpienia błędu spowodowanego przez system informatyczny, sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, o czym informuje klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.6. Zamówienia zawierające wyłącznie próbki produktów wysyłane są nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia. W razie niemożności dotrzymania tego terminu sprzedający zawiadomi klienta, który może odstąpić od umowy.

6. Dostawa

6.1.     Dostawa towarów jest realizowana poprzez:

6.1.1.  osobisty odbiór w siedzibie sprzedającego, w czasie uprzednio z nim uzgodnionym;

6.1.2.  przesyłkę za pośrednictwem poczty bądź przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie (według wyboru sprzedającego).

6.2.     Koszty dostawy ponosi kupujący.

6.3.     W przypadku, jeśli wartość brutto towarów wynosi mniej, niż 500 złotych, a klient żąda dostawy za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, jest obowiązany uiścić opłatę za dostawę.

6.4.     Klient może wskazać jako odbiorcę przesyłki także osobę trzecią, jak również żądać przesłania przesyłki na poste restante oraz adres skrytki pocztowej.

6.5.     W razie, gdyby przesyłka została zwrócona sprzedającemu przez dostawcę z powodu nieodebrania jej w terminie, odmowy odbioru lub błędnego adresu podanego przez klienta, klient jest obowiązany zwrócić sprzedającemu opłatę za zwrot przesyłki do nadawcy.

6.6.     O zwrocie przesyłki do nadawcy sprzedający niezwłocznie zawiadamia klienta. W razie, gdyby klient zażądał ponownego doręczenia przesyłki, prócz opłaty za zwrot do nadawcy, jest obowiązany – przed dokonaniem wysyłki – uiścić opłatę za dostawę.

7. Płatność

7.1.     Klient może dokonać zapłaty ceny sprzedaży według własnego wyboru towarów oraz kosztów przesyłki:

7.1.1.  przelewem bankowym;

7.1.2.  przelewem za pośrednictwem elektronicznego systemu rozliczeń transferuj.pl, zgodnie z regulaminem tego systemu;

7.1.3.  gotówką przy odbiorze osobistym;

7.1.4.  przelewem z konta PayPal.

7.1.5. Kartą debetową lub kredytową.

 7.1.5.1. W przypadku wyboru metody płatności kartą debetową lub kredytową płatność realizowana jest przy użyciu systemu PayPal.

7.1.4.  za pomocą inkasa dokonanego przez dostawcę (pobranie).

7.2.     Jeśli płatność ma być dokonana przed realizacją zamówienia, klient jest obowiązany jej dokonać w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. W razie uchybienia temu terminowi sprzedający będzie poczytywać, że klient odwołał zamówienie.

8. Odstąpienie od umowy

8.1.     Klient może odstąpić od umowy i cofnąć zamówienie przed wydaniem przesyłki dostawcy.

8.2.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i cofnięciu zamówienia Klient składa pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

8.3.     Klient ma również prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia doręczenia towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia woli wraz dostarczonymi oryginalnie zapakowanymi, nienaruszonymi towarami oraz ewentualnymi próbkami towarów.

8.4.     Klient jest obowiązany ponieść koszty przesyłki, o której mowa w punkcie poprzedzającym i nie może żądać jej zwrotu od sprzedającego.

8.5.     W razie odstąpienia od umowy sprzedający zwróci klientowi cenę sprzedaży w sposób określony przez klienta. O ile zwrot ceny nie następuje za pomocą przelewu bankowego, klient jest obowiązany ponieść koszt zwrotu ceny.

9. Zwrot płatności

9.1.     Sprzedający zwraca klientowi całą dokonaną płatność, wraz z kosztami przesyłki, jeśli nie przyjął on zamówienia do realizacji, albo z innych przyczyn zamówienia nie zrealizował.

9.2.     Sprzedający zwraca również klientowi płatność, jeśli klient odstąpił od umowy, albo jeśli przesyłka zawierająca towary została sprzedającemu zwrócona przez doręczającego.

9.3.     Sprzedającemu przysługuje prawo do potrącenia ze zwracanej płatności wszelkich przysługujących mu wierzytelności, w szczególności opłaty za zwrot przesyłki do nadawcy.

9.4.     Jeżeli sprzedający wystawił klientowi fakturę VAT, zwrot płatności jest dokonywany niezwłocznie po otrzymaniu od klienta podpisanej kopii faktury korygującej.

10. Reklamacje

10.1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, a także za wszelkie wady fizyczne zmniejszające wartość lub użyteczność towaru.

10.2. W przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym klient może:

10.2.1.     żądać obniżenia ceny;

10.2.2.     żądać wymiany towaru na nowy, pozbawiony wad i zgodny z umową;

10.2.3.     odstąpić od umowy.

10.3. Roszczenia wobec sprzedającego klient realizuje w drodze reklamacji.

10.4. Klient jest obowiązany na własny koszt przesłać sprzedającemu towary wraz ze opisem wad oraz wskazaniem, czego domaga się w ramach postępowania reklamacyjnego.

10.5. W terminie nie dłuższym, niż 30 dni od otrzymania przesyłki sprzedający zawiadomi klienta o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie bądź drogą elektroniczną.

10.6. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja jest zasadna, sprzedający zwraca klientowi koszt przesyłki towarów do sprzedającego oraz:

10.6.1.     w przypadku odstąpienia od umowy – zwraca klientowi całą dokonaną płatność;

10.6.2.     w przypadku obniżenia ceny – zwraca klientowi odpowiednią część uiszczonej ceny;

10.6.3.     w przypadku wymiany towaru na nowy – niezwłocznie, nieodpłatnie przesyła klientowi nowy towar.

10.7. Jeżeli sprzedający uznaje reklamację za niezasadną, zawiadamia o tym klienta oraz wzywa go do wskazania sposobu zwrotu towarów. Jeżeli klient w terminie 5 dni od przesłania zawiadomienia nie wskaże sposobu zwrócenia mu towarów, sprzedający prześle je przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem poczty.

10.8. Klient jest obowiązany zwrócić sprzedającemu koszty przesyłki, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

10.9. Próbki towarów nie podlegają reklamacji, chyba że została za nie uiszczona zapłata.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od 1.08.2012.

11.2. Sprzedający może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie, ogłaszając o tym w serwisie.

11.3. Zabronione jest generowanie przez użytkownika jakichkolwiek treści, które mogą działać na szkodę serwisu, osób trzecich lub są sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa.

11.4. Klient jest obowiązany zaakceptować nowy regulamin najpóźniej w czasie następnego logowania do serwisu.

11.5. Zmieniony regulamin ma zastosowanie do zamówień złożonych po jego ogłoszeniu.

  To my

   Kontakt z perfumerią stacjonarną

   • 32 422 11 19
   • 32 422 11 19
   • info[at]ambrozja.com
   • Perfumeria Ambrozja
    ul. Świętego Jana 1, 44-200 Rybnik